ScrollToTop

Oświadczenie Zarządu Spółki Delfin

Środa, 11 grudnia 2013

W nawiązaniu do publikacji prasowej, która ukazała się niedawno na łamach jednego z dzienników, oświadczamy, że zostały w niej przedstawione nieścisłe, powierzchowne informacje, co sprawia, że wydźwięk publikacji jest niekorzystny dla firmy Delfin Sp. z o.o.

Opublikowany artykuł jest w naszym przekonaniu powierzchowny, a przedstawione w nim stwierdzenia są nadużyciem, wynikającym z niepełnej znajomości tematu przez dziennikarza i płytkiego potraktowania sprawy. Szkodzą dobremu imieniu naszej firmy, sugerując nieuczciwość prowadzonych działań. Stanowczo protestujemy przeciwko powyższemu sposobowi informowania czytelników, a naszych potencjalnych i obecnych klientów.

Autor porównuje ceny urządzeń w różnych przetargach, nie znając specyfiki każdego z nich. Z ubolewaniem stwierdzamy, że tezy stawiane na podstawie niepełnych przesłanek są jedynie półprawdami, zniekształcającymi rzeczywisty obraz sytuacji – nie można porównywać różnych przetargów czy sprzedaży dla klienta indywidualnego, nie znając wszystkich czynników wpływających na cenę.

Przejdźmy do merytoryki: Omawiana publikacja dotyczy dwóch przetargów: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Korczyn” oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d w Gminie Opatowiec”.

W przetargu dla gminy Nowy Korczyn oferty złożyły firmy: AWAS - SYSTEMY z Warszawy (z ceną brutto 2.480.000 zł), Zakład Usługowo-Handlowy inż. Z. Dylewski z Lipna (z ceną brutto 1.980.000 zł) i Delfin Sp. z o.o. (z ceną brutto 2.300.000 zł).

A zatem wyjaśnijmy, dlaczego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Delfin.

Z publikacji wynika, że Spółka Delfin mimo że daje najwyższe ceny, to wygrywa przetargi. Tymczasem w obu przetargach zostały złożone inne oferty zarówno z wyższą, jak i niższą ceną. Cena nie była jednak jedynym kryterium. Punkty przetargowe były przez Inwestorów przyznawane także za energochłonność oczyszczalni. Nadmieniamy, iż od 1 lipca 2013 r. energochłonność jest jedną z katalogu podstawowych właściwości użytkowych wyrobu (według Rozporządzenia UE Nr 305/2011 opublikowanego 4 kwietnia 2011 r. w Dz.U.U.E (Construction Products Regulation), która musi zostać wskazana przez producenta.

Po uwzględnieniu punktacji za kryterium energochłonności najwyższą liczbę punktów dostała oferta firmy Delfin i została wybrana jako najkorzystniejsza. I tak energochłonność oczyszczalni zaproponowanej przez Spółkę Delfin wynosiła 0,72 kWh/d (rocznie 262,8 kWh), podczas gdy energochłonność zaoferowanych przez pozostałych uczestników przetargu urządzeń to: 2,04 kWh/d (rocznie 744,6 kWh) – tj. 2,84 razy większa! (sic!)

Przy średnim koszcie 1 kWh w Polsce w 2013 wynoszącym 0,58 zł brutto, roczne koszty energii potrzebnej dla pracy oczyszczalni w przypadku urządzenia Delfina wynoszą w przybliżeniu: 152,50 zł brutto. W przypadku urządzeń pozostałych oferentów: 431,90 zł brutto.

Różnica wynosi zatem: 279,40 zł brutto rocznie dla jednego gospodarstwa! Dla 118 zainstalowanych oczyszczalni oznacza to kwotę 32 969,20 zł rocznie, a w ciągu 5 lat (tyle wynosi wymagany okres trwałości projektu) suma ta sięgnie 164 846,00 zł brutto!

Są to realne oszczędności na zużyciu energii zarówno dla indywidualnego mieszkańca, jak i dla całej gminy. Mimo że mieszkańcy gmin ponoszą część kosztów budowy oczyszczalni (reszta jest dofinansowana przez gminę), to w długoletniej perspektywie (oczyszczalnia może bezawaryjnie funkcjonować 15-20 lat) oszczędzają na rzadszym niż w przypadku szamba wywozie osadu oraz dzięki minimalnemu zużyciu energii potrzebnej do pracy oczyszczalni.

Realna oszczędność w tym przypadku w perspektywie 15 lat wyniesie zatem – 494 538,00 zł, natomiast dla 20 lat będzie to już kwota – 659 384,00 zł!

W drugim przypadku w przetargu w Gminie Opatowiec zostały złożone 3 oferty następujących firm: EMKAN - PRO z Zambrowa, EKO-POL Sp. z o.o. z Adamowa, Delfin Sp. z o.o. z Kielc. Jako najkorzystniejsza wybrana została oferta firmy Delfin uzyskując maksymalną punktację za cenę i energochłonność urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków.

Czy zatem warto wydać więcej, ale – podkreślmy - zgodnie z procedurami przetargowymi, na lepsze urządzenia, korzystając przy tym ze wsparcia finansowego funduszy UE i oszczędzać w przyszłości na kosztach eksploatacji?

Czy może lepiej wybierać tanie urządzenia oraz przestarzałe technologie rodem z ubiegłego wieku i fundować użytkownikom wysokie koszty eksploatacji stanowiące ukryty koszt inwestycji, co de facto jest marnotrawstwem unijnych pieniędzy?

Można zobrazować to przykładem inwestycji, jaką jest budowa domu. Jeden inwestor wybierze tańszą tradycyjną metodę budowy i takie same materiały. Drugi zatrudni profesjonalną firmę, która z wykorzystaniem najnowszych technologii wybuduje mu dom pasywny. Ten pierwszy „zaoszczędzi” na etapie inwestycji, ale będzie ponosił wysokie koszty eksploatacji przez cały okres zamieszkania. Drugi wyda zdecydowanie więcej na budowę, ale dostanie częściową refundację kosztów i w perspektywie chociażby kilkunastu lat użytkowania zaoszczędzi na kosztach eksploatacji.

Co się bardziej opłaci? Którą drogę byście Państwo wybrali dla siebie, mając dodatkowo dofinansowanie z funduszy UE?

Odpowiedzcie sobie Państwo sami.

UE już sobie odpowiedziała wdrażając nowe dyrektywy w zakresie ochrony środowiska i oszczędzania energii oraz kładąc nacisk w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 na innowacyjne technologie i transfer wiedzy z nauki do biznesu. To musi kosztować, ale w perspektywie wieloletniej się opłaci, tym bardziej przy unijnym wsparciu.

Podsumowując – skąd więc biorą się różnice w cenach przydomowych oczyszczalni ścieków w poszczególnych przetargach.

Wszystkie kwestie doboru i sposobu instalacji oczyszczalni w przetargach są ustalane przez projektanta, który opracowuje projekt uwzględniający warunki gruntowo-wodne na danym terenie, specyfikuje wymagania wobec urządzenia oraz określa sposób odprowadzenia oczyszczonego ścieku (zależny od wspomnianych już warunków gruntowo-wodnych, wielkości działki, możliwości odbioru ścieków zgodnie z przepisami budowlanymi i przepisami o ochronie środowiska).

Oczyszczalnia oczyszczalni nierówna. Oprócz zakupu samego zbiornika na cenę mają wpływ elementy wyposażenia oczyszczalni, zależnie od wybranej technologii oczyszczania ścieków. Oczyszczalnie tradycyjne z drenażem rozsączającym mogą być nawet kilkakrotnie tańsze od oczyszczalni mechaniczno-biologicznych, zaawansowanych technologicznie i kompletowanych z najwyższej jakości podzespołów, a takie zostały zastosowane w Gminach Nowy Korczyn i Opatowiec.

Podkreślamy, że w opisywanych przetargach firma Delfin Sp. z o.o. spełniła wymagania określone przez Inwestora w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o przygotowane dla zamawiającego niezależnie od Spółki Delfin projekty uzyskując najkorzystniejszą ocenę.

W przypadku Nowego Korczyna projekt poprawy jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków został potraktowany w sposób kompleksowy: oprócz dostarczenia i montażu samych urządzeń zostały w projekcie uwzględnione dodatkowe prace takie jak: ocieplenie kopców nasypowych dodatkowymi płytami z tworzywa czy ułożenie chodników z kostki brukowej prowadzących z budynku do urządzenia oczyszczalni. To wszystko ma wpływ na cenę, choć najistotniejszym elementem powodującym różnicę w cenach między przetargiem w Nowym Korczynie i Opatowcu jest, że w Nowym Korczynie projektant przewidział zastosowanie ze względu na warunki gruntowo-wodne dodatkowych urządzeń – przepompowni ścieków. Rynkowa cena kompletnej przepompowni ścieków to średnio kilka tysięcy złotych. W przypadku Gminy Opatowiec przepompownie są uwzględnione w projekcie w mniej niż 20% gospodarstw, choć może okazać się już podczas instalacji oczyszczalni, że będzie jednak koniecznie ich zastosowanie, co w oczywisty sposób podniesie cenę.

Odnosząc się do artykułu chcemy również podkreślić, że podawane telefonicznie ceny są jedynie orientacyjne, nie uwzględniają kosztów montażu. Przedstawiciel handlowy nie jest w stanie dobrać przez telefon urządzenia bez wizyty na działce, gdzie jest badany poziom wód gruntowych, oceniane warunki gruntowo-wodne i możliwość instalacji oczyszczalni oraz odprowadzenia ścieków zależnych od wielkości działki.

Co ważne, ceny katalogowe naszej firmy to ceny netto, natomiast w postępowaniach przetargowych operuje się cenami brutto, co w żaden sposób nie zostało doprecyzowane w artykule. Podatek VAT na urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków wynosi 23%.

Zawsze przyświecała nam idea transparentności działań. Dlatego zaprosiliśmy autora publikacji do naszej fabryki w Kielcach, by mógł poznać nasze urządzenia i uwarunkowania dotyczące ich instalacji. Niestety do tej pory dziennikarz z zaproszenia nie skorzystał, nad czym ubolewamy, ponieważ jesteśmy przekonani, że po rzetelnym zapoznaniu się z argumentami merytorycznymi wymowa publikacji byłaby zupełnie inna.

Z poważaniem
Zarząd Delfin Sp. z o.o.


Hale Produkcyjne

W ciągu 4 lat zainwestowaliśmy ponad 2,5 mln euro na modernizację fabryki i zakup innowacyjnych linii produkcyjnych do formowania rotacyjnego SAT. Uruchomiliśmy także mikronizer, co umożliwia bezodpadową ekologiczną produkcję.

Laboratorium

Nasza firma jako pierwsza w Polsce wyposażona jest we własne Laboratorium. Dzięki temu jak nikt inny możemy dostosować się do indywidualnych wymogów każdego z naszych klientów. Analizy laboratoryjne gwarantują, że bez względu na skład ścieków, oczyszczalnie Delfin będą funkcjonowały prawidłowo.

Serwis

Oferujemy serwis oczyszczalni ścieków, separatorów, przepompowni i pozostałych urządzeń w zakresie konserwacji i napraw. Zapewniamy wsparcie techniczne i doradztwo serwisowe.


O firmie

Firma Delfin została założona w 1993 r. Od początku swojej działalności koncentrujemy się na zagadnieniach ochrony środowiska naturalnego i zasobów wód, stale rozszerzając swoją ofertę. W 1994 r. nawiązaliśmy współpracę z francuską Grupą SEBICO, jednym z największych producentów przydomowych oczyszczalni ścieków w Europie i uzyskaliśmy prawo wyłączności sprzedaży produktów SEBICO na polskim rynku.

W 1997 r. otworzyliśmy własną fabrykę, którą stale rozbudowujemy, inwestując w nowoczesny park maszynowy i laboratorium. Wszystko po to, by nasi klienci mieli pewność, że kupując produkty Delfina kupują najwyższą, dostępną na rynku jakość.
Urządzenia z logo Delfin, choć zaawansowane technologicznie – są jednocześnie bardzo proste w montażu i obsłudze. 

Nasze wyroby posiadają znak CE i spełniają wymagania określone przez europejskie normy zharmonizowane: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3+A2:2013.


Aktualności


Z życia Delfina