ScrollToTop

Zapytanie ofertowe

Wtorek, 1 kwietnia 2014

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług doradczych na rynku litewskim, czeskim i słowackim, obejmujących wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych działań.

Kielce, 01.04.2014 r. 

Delfin Sp. z o. o.
ul. Chorzowska 22, 25-852 Kielce
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." target="_blank">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 959-10-41-589, REGON: 290789698, KRS: 0000083717

Kielce, 01.04.2014 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług doradczych na rynku litewskim, czeskim i słowackim, obejmujących wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych oraz sporządzenie raportów z przeprowadzonych działań.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn . zm.).

Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-26-005/12-00

Usługi doradcze na rynku litewskim

Zakres usług powinien objąć:

- wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych (w szczególności dystrybutorzy w sektorze wodno-kanalizacyjnym i budowlanym), zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy,
- sporządzenie raportu z przeprowadzonych działań z prezentacją ostatecznie wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy.

Usługi doradcze na rynku czeskim

Zakres usług powinien objąć:

- wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych (w szczególności dystrybutorzy w sektorze wodno-kanalizacyjnym i budowlanym), zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy,
- sporządzenie raportu z przeprowadzonych działań z prezentacją ostatecznie wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy.

Usługi doradcze na rynku słowackim

Zakres usług powinien objąć:

- wyselekcjonowanie potencjalnych partnerów handlowych (w szczególności dystrybutorzy w sektorze wodno-kanalizacyjnym i budowlanym), zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy,
- sporządzenie raportu z przeprowadzonych działań z prezentacją ostatecznie wyselekcjonowanych potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy.

Zakłada się objęcie działaniami selekcji minimum 100 potencjalnych partnerów handlowych dla każdego zrynków (litewski – minimum 100 podmiotów, czeski – minimum 100 podmiotów, słowacki – minimum 100 pomiotów) oraz ostateczne wyselekcjonowanie minimum 5 potencjalnych partnerów handlowych na każdym zrynków, zainteresowanych spotkaniem się i omówieniem warunków ewentualnej współpracy (litewski – minimum 5 podmiotów, czeski – minimum 5 podmiotów, słowacki – minimum 5 pomiotów).

Finalnym produktem usług powinny być 3 raporty ­, po 1 dla każdego rynku docelowego. Każdy z raportów powinien zawierać następujące dane o wyselekcjonowanych partnerach handlowych: nazwa firmy; adres firmy – ulica i numer lokalu, kod pocztowy, miasto; ogólny numer telefonu; ogólny adres e-mail; adres strony internetowej firmy; profil działalności; ewentualne uwagi.

Na raportach powstałych po wyświadczeniu usług powinna być zamieszczona informacja o fakcie realizacji projektu ze środków POIG zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006).

Złożona oferta powinna zawierać:

1. nazwę i adres oferenta,
2. datę sporządzenia,
3. termin ważności oferty,
4. informację na temat zakresu usług,
5. informacje na temat maksymalnego terminu realizacji zlecenia,
6. cenę całkowitą netto i brutto za wykonanie usług objętych zapytaniem,
7. informację na temat maksymalnego terminu płatności,
8. informację na temat ewentualnie posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej Oferenta,
9. informację na temat liczby obsłużonych klientów przez Oferenta w zakresie usług, dofinansowanych w ramach działania 6.1 POIG, wraz z listą firm,
10. informację na temat liczby obsłużonych klientów przez Oferenta w zakresie usług doradczych, wraz z listą firm,
11. informację o posiadanych referencjach pisemnych przez Oferenta, wraz z ich kopiami w wersji papierowej lub na nośniku CD/DVD.

Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta i/lub być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być ważna minimum do: 31.05.2014 r. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta może być przesłana:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz oryginał z zastosowaniem zastrzeżenia (*)

2. faksem na numer: (41) 2783557 oraz oryginał z zastosowaniem zastrzeżenia (*)

3. za pośrednictwem poczty na adres: Delfin Sp. z o.o.; ul. Chorzowska 22; 25-852 Kielce z zastosowaniem zastrzeżenia (*)

( *) Oferta powinna być dostarczona w wersji papierowej na adres siedziby firmy wskazany na pierwszej stronie, pocztą lub kurierem w dwóch egzemplarzach, tj.:
- w oryginale (dopuszcza się złożenie kopii posiadanych referencji pisemnych w wersji papierowej lub na nośniku CD/DVD),
- w kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” (dopuszcza się złożenie kopii posiadanych referencji pisemnych w wersji papierowej lub na nośniku CD/DVD).

Zapytanie ofertowe zamieszczono również na stronie internetowej i w siedzibie firmy w miejscu publicznie dostępnym.

Termin składania ofert upływa w dniu: 7.04.2014 r. o godz. 15.00. Oferty dostarczone po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie trwania konkursu ofert nie będą udzielane informacje, które mogłyby mieć wpływ na treść składanych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:


Lp.

Nazwa

Sposób oceny

Maksymalna ilość punktów

1

Cena łączna netto za wykonanie usług objętych zapytaniem ofertowym

 - do 30.000 zł netto – 50 pkt.
 - pow. 30.000 zł netto – 0 pkt.

  50

  2

  Informacja na temat ewentualnie posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej przez Oferenta

   - Oferta zawiera informację nt. posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej przez Oferenta od niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy co najmniej na kwotę wartości proponowanego w ofercie wynagrodzenia za wykonanie usług objętych zapytaniem ofertowym – 5 pkt.
    - Oferta nie zawiera informacji nt. posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej przez Oferenta od niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy co najmniej na kwotę wartości proponowanego w ofercie wynagrodzenia za wykonanie usług objętych zapytaniem ofertowym – 0 pkt.

    5

    3

    Informacja na temat doświadczenia w świadczeniu usług dofinansowanych w ramach działania 6.1 PO IG

     - Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał pierwszą w kolejności (największą) liczbę obsłużonych klientów w zakresie usług dofinansowanych w ramach działania 6.1 PO IG – 15 pkt.
     - Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał drugą w kolejności liczbę obsłużonych klientów w zakresie usług dofinansowanych w ramach działania 6.1 PO IG – 10 pkt.
     - Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał trzecią w kolejności liczbę obsłużonych klientów w zakresie usług dofinansowanych w ramach działania 6.1 PO IG – 5 pkt.
     - Pozostałe oferty – 0 pkt.

     15

     4

     Informacja na temat doświadczenia w świadczeniu usług doradczych

      - Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał pierwszą w kolejności (największą) liczbę klientów, którym wyświadczył usługę doradczą – 15 pkt.
      - Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał drugą w kolejności liczbę klientów, którym wyświadczył usługę doradczą – 10 pkt.
      - Oferta przedstawiona przez Oferenta, który wskazał trzecią w kolejności liczbę klientów, którym wyświadczył usługę doradczą – 5 pkt.
      - Pozostałe oferty – 0 pkt.

      15

      5

      Pisemne referencje

       - Oferta z pierwszą w kolejności (największą) liczbą załączonych pisemnych referencji – 15 pkt.
       - Oferta z drugą w kolejności liczbą załączonych pisemnych referencji – 10 pkt.
       - Oferta z trzecią w kolejności liczbą załączonych pisemnych referencji – 5 pkt.
       - Pozostałe oferty – 0 pkt.

       15

          

       Razem

       100       Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria. W przypadku ofert o jednakowej ocenie punktowej zastrzegamy sobie możliwość swobodnego wyboru lub przeprowadzenia dodatkowego postępowania. Zastrzegamy sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego Zapytania Ofertowego bez podania przyczyn. Zamawiający dopuszcza możliwość podjęcia negocjacji warunków zlecenia przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą.

       Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą przyszłość
       Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
       Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

       InnowacyjnaGospodarka europ fundusz rozwoju regionalnego                                                                                                              


       Hale Produkcyjne

       W ciągu 4 lat zainwestowaliśmy ponad 2,5 mln euro na modernizację fabryki i zakup innowacyjnych linii produkcyjnych do formowania rotacyjnego SAT. Uruchomiliśmy także mikronizer, co umożliwia bezodpadową ekologiczną produkcję.

       Laboratorium

       Nasza firma jako pierwsza w Polsce wyposażona jest we własne Laboratorium. Dzięki temu jak nikt inny możemy dostosować się do indywidualnych wymogów każdego z naszych klientów. Analizy laboratoryjne gwarantują, że bez względu na skład ścieków, oczyszczalnie Delfin będą funkcjonowały prawidłowo.

       Serwis

       Oferujemy serwis oczyszczalni ścieków, separatorów, przepompowni i pozostałych urządzeń w zakresie konserwacji i napraw. Zapewniamy wsparcie techniczne i doradztwo serwisowe.


       O firmie

       Firma Delfin została założona w 1993 r. Od początku swojej działalności koncentrujemy się na zagadnieniach ochrony środowiska naturalnego i zasobów wód, stale rozszerzając swoją ofertę. W 1994 r. nawiązaliśmy współpracę z francuską Grupą SEBICO, jednym z największych producentów przydomowych oczyszczalni ścieków w Europie i uzyskaliśmy prawo wyłączności sprzedaży produktów SEBICO na polskim rynku.

       W 1997 r. otworzyliśmy własną fabrykę, którą stale rozbudowujemy, inwestując w nowoczesny park maszynowy i laboratorium. Wszystko po to, by nasi klienci mieli pewność, że kupując produkty Delfina kupują najwyższą, dostępną na rynku jakość.
       Urządzenia z logo Delfin, choć zaawansowane technologicznie – są jednocześnie bardzo proste w montażu i obsłudze. 

       Nasze wyroby posiadają znak CE i spełniają wymagania określone przez europejskie normy zharmonizowane: PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 i PN-EN 12566-3+A2:2013.


       Aktualności


       Z życia Delfina