ScrollToTop

Technologia

Priorytetem firmy Delfin jest troska o ekologię i ochrona środowiska przyrodniczego, dlatego też nieustannie ulepszamy nasze produkty. Dążymy do tego, by klienci byli pewni, że nasze towary to przede wszystkim nowoczesność pod względem technologicznym i najwyższa jakość. Gwarantuje ona wysoki stopień oczyszczania, a co za tym idzie - całkowite bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW TYPU DELFIN PRO

 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków Delfin PRO z osadem czynnym są reaktorami przepływowymi. Skonstruowane są na bazie jednego zbiornika, w którym znajdują się 3 komory:

1. Osadnik wstępny - odbywa się w nim sedymentacja zawiesiny oraz magazynowanie osadów, zagęszczanie i częściowa fermentacja,
2. Komora osadu czynnego (KOCz) - w komorze dochodzi do utleniania się związków organicznych z udziałem osadu czynnego,
3. Osadnik wtórny - dochodzi w nim do sedymentacji strefowej zawiesiny.

W przypadku oczyszczalni mechaniczno-biologicznych możemy mówić o dwóch sposobach oczyszczania:

  • Technologia MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), która polega na wykorzystaniu złoża biologicznego ruchomego (fluidalnego) wspomaganego osadem czynnym (seria DELFIN PRO PREMIUM MBBR)
  • Technologia osadu czynnego, polegająca na wykorzystaniu  osadu czynnego znajdującego się w komorze napowietrzania i swobodnie zawieszonego w ściekach (seria DELFIN PRO PREMIUM)

 

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

W przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym można wyróżnić dwa główne etapy, podczas których następuje oczyszczenie ścieków:

I Etap – to oczyszczanie w osadniku gnilnym. W nim zachodzą procesy sedymentacji osadów i flotacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Substancje lekkie, głównie tłuszcze, unoszą się na powierzchni terenu tworząc tzw. kożuch. W procesie biologicznym następuje fermentacja beztlenowa. Pojemność osadnika gnilnego wynika z czasu sedymentacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach (2 –4 h) oraz niezbędnego czasu fermentacji osadu (minimum 180 dni) gromadzącego się na dnie osadnika.

II Etap – to oczyszczanie za pomocą drenażu rozsączającego. Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych perforowanych drenów wprowadzających oczyszczone ścieki do gruntu w celu dalszego ich biologicznego oczyszczania. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Absorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzących tzw. błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych w stałe i gazowe produkty nieorganiczne oraz w masę komórkową. Jednocześnie w gruncie zachodzą chemiczne reakcje strącania zanieczyszczeń nieorganicznych, które w zależności od warunków panujących w gruncie mogą być gromadzone lub wymywane.

HYBRYDOWE SEPARATORY WĘGLOWODORÓW - NOWOŚĆ 2016!

 sep weglo

Podstawowym zadaniem separatorów węglowodorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od ścieków opadowych.

STANDARDOWE i HYBRYDOWE koalescencyjne separatory węglowodorów DELFIN HD, to urządzenia przeznaczone do podczyszczania wód odpadowych, roztopowych i po procesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi tj.: stacje benzynowe, myjnie pojazdów i maszyn, warsztaty samochodowe, parkingi i drogi, lotniska, porty, zakłady przemysłowe, centra magazynowania i dystrybucji paliw, rafinerie.
Separator koalescencyjny hybrydowy, wg wynalazku, ma postać zbiornika z wyprowadzeniami dla wlotu i wylotu cieczy, zawierający komorę oczyszczania z co najmniej jednym filtrem koalescencyjnym, charakteryzującym się tym, że na drodze flotacyjnego przepływu cieczy do filtra koalescencyjnego usytuowane jest co najmniej jedno urządzenie przepływowe. Dzięki zastosowaniu w/w urządzenia przepływowego, uzyskano bardzo wysoki stopień skuteczności oczyszczania. Poziom stężenia substancji ropopochodnych (skuteczność oczyszczania) na wylocie – 0,1 mg/dm3 podczas gdy Normy Europejskie dopuszczają wartość do 5mg/dm3. 50 RAZY LEPSZY WYNIK!

Różnica pomiędzy separatorem hybrydowym, a standardowym polega na tym, że w wersji standard zastosowano pojedynczy system koalescencyjny, a w hybrydowym uzyskujemy wysoki stopień separacji poprzez zastosowanie podwójnego układu rozdzielającego ciecze lekkie, wykorzystującego zjawisko flotacji i koalescencji.

Zarówno standardowe jak i hybrydowe separatory węglowodorów DELFIN HD posiadają znak CE w zakresie normy zharmonizowanej PN-EN 858

Delfin oferuje separatory o przepływach od 3 do 200l/s. Szeroka gama produktów pozwala na dobranie urządzenia, które idealnie spełnia oczekiwania inwestora, tym bardziej, ze oferowane separatory gwarantują wyjątkową skuteczność oczyszczania.