1. Home
  2. /
  3. Polityka prywatności

Polityka prywatności

W niniejszej polityce przedstawiamy obowiązujące w Delfin Sp. z o.o. zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-852), ul. Chorzowska 22

Delfin Sp. z o.o. jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe kontrahentów oraz klientów z zachowaniem szczególnej staranności i stosując wysoki poziom bezpieczeństwa narzucony przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych. Administrator danych zapewnia, że dokłada należytej i wymaganej staranności, aby zagwarantować przekazywanym mu informacjom i danym osobowym należytą ochronę. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z umów zawartych z kontrahentami oraz klientami. Osoby, których dane dotyczą, podają dane dobrowolnie, jednakże korzystanie z oferty Administratora danych w wielu przypadkach nie jest możliwe bez podania danych niezbędnych do realizacji określonych celów (w tym skorzystanie z usług Administratora, zostanie jego pracownikiem, współpracownikiem). W związku z prowadzoną działalnością Delfin Sp. z o.o. może ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom: osobom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym współpracującym z Administratorem, np. tłumaczom, prawnikom w zakresie usług świadczonych na rzecz firmy Delfin Sp. z o.o. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany dla celów podatkowo-rozliczeniowych. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W/w dane osobowe będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu.